Jakie zmiany wprowadza nowe prawo dotyczące nieruchomości?

Jakie zmiany wprowadza nowe prawo dotyczące nieruchomości?

Nowe prawo dotyczące nieruchomości – co je wprowadza?

Krótszy czas oczekiwania na zgłoszenie przedkupu

Przepisy, które wprowadzone zostaną wraz z nowym prawem dotyczącym nieruchomości, nakładają na właścicieli szybszy tryb procedur. Czas oczekiwania na zgłoszenie przedkupu został skrócony do 30 dni od dnia, w którym właściciel otrzymał ofertę od potencjalnego nabywcy. Dotychczasowy okres wynosił 90 dni. Krótszy okres oczekiwania ma na celu wykorzystanie okazji do szybszego załatwienia sprawy związanej z nabyciem nieruchomości i zmniejszenie strat poniesionych przez właściciela.

Zmiana trybu sprzedaży nieruchomości

Kolejną zmianą, jaką wprowadza nowe prawo dotyczące nieruchomości, jest zmiana trybu sprzedaży. Do tej pory oferty sprzedaży nieruchomości ogłaszano za pośrednictwem giełd nieruchomości lub placówek notarialnych. Nowe prawo wprowadza rejestr nieruchomości, w którym właściciele mogą umieszczać oferty sprzedaży swoich nieruchomości. Zarejestrowanie oferty trwa tylko kilka minut, a potencjalni nabywcy mogą w tym samym czasie wyszukiwać oferty sprzedaży.

Usprawnienie postępowania egzekucyjnego

Nowe przepisy związane z nieruchomościami zawierają również usprawnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Sąd Rejonowy będzie mógł teraz wprowadzić w użytkowanie własnościowym nieruchomość zajętą przez wierzyciela, jeśli dłużnik nie przestanie swoich zobowiązań w ciągu miesiąca. W takim przypadku nieruchomość będzie mogła być wykorzystywana przez wierzyciela, a nie przez dłużnika. Usprawnienie to ma na celu zwiększenie efektywności postępowania egzekucyjnego i zminimalizowanie problemu z przestępczością związaną z nieruchomościami.

Uproszczenie procedury wymiany nieruchomości

Nowe przepisy również upraszczają procedury związane z wymianą nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel nieruchomości może wymieniać swoją nieruchomość na inną bez potrzeby uzyskania zgody właściciela nieruchomości, na którą chce się wymienić. Ponadto, właściciele nieruchomości nie będą musieli uzyskiwać zgody sądu na wymianę nieruchomości.

Ograniczenia w zakupie nieruchomości

Ustawa zawiera również ograniczenia dotyczące zakupu nieruchomości. Przede wszystkim, wymagane jest, aby wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości odbywały się w formie pisemnej. Właściciel będzie również musiał uzyskać zgodę sądu na przeniesienie własności nieruchomości na osobę trzecią. Oznacza to, że wszystkie transakcje związane z nieruchomościami muszą być odnotowane w rejestrze sądowym.

Ułatwienia w transakcjach nieruchomości

Nowe prawo również ułatwia transakcje nieruchomości. Przepisy zawierają ułatwienia w zakresie podatkowym, w tym wyłączenie podatku od nieruchomości w przypadku transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2022 roku. Oprócz tego, zostaje zniesione ograniczenie dotyczące transakcji do 25% wartości nieruchomości.

Kontrola nieruchomości

Nowe przepisy dotyczące nieruchomości zawierają również przepisy dotyczące kontroli nieruchomości. Właściciel nieruchomości będzie musiał utrzymywać nieruchomość w stanie nienaruszonym i nie dopuścić do uszkodzenia jej. W przypadku naruszenia tych przepisów, sąd może nałożyć karę pieniężną lub nakazać właścicielowi naprawę szkody.

Unormowanie postępowania w sprawach sądowych

Nowe prawo dotyczące nieruchomości zawiera również regulacje dotyczące postępowania w sprawach sądowych. Przede wszystkim, wprowadza ono obowiązek występowania w sądzie w celu ustalenia własności nieruchomości. Oznacza to, że właściciel nieruchomości będzie mógł odzyskać swoją nieruchomość poprzez wystąpienie do sądu w celu ustalenia własności. Dodatkowo, właściciel będzie mógł uzyskać zwrot kosztów sądowych z tytułu zajmowania nieruchomości.

Uproszczenie postępowania dotyczącego zwrotu nieruchomości

Nowe przepisy zawierają również uproszczenia w postępowaniu dotyczącym zwrotu nieruchomości. Jeśli właściciel nieruchomości skieruje sprawę do sądu w celu ustalenia własności, sąd nie będzie musiał przeprowadzać szczegółowego postępowania, tylko zasądzi zwrot nieruchomości na rzecz właściciela. Oznacza to, że właściciel nieruchomości będzie mógł odzyskać swoją nieruchomość szybciej i wygodniej.

Nowe przepisy dotyczące najmu nieruchomości

Ustawa zawiera również nowe przepisy dotyczące najmu nieruchomości. Właściciel będzie mógł teraz wypowiedzieć umowę najmu w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym najemca opuści nieruchomość. Właściciel będzie również mógł żądać zwrotu kosztów poniesionych na modernizację nieruchomości oraz wynajęcie adwokata w celu wystąpienia do sądu.

Podsumowanie

Nowe przepisy dotyczące nieruchomości wprowadzają wiele zmian w transakcjach związanych z nieruchomościami. Wprowadzają one krótszy czas oczekiwania na zgłoszenie przedkupu, zmieniają tryb sprzedaży, a także usprawniają postępowanie egzekucyjne. Ograniczenia są wprowadzane w zakupie nieruchomości, ale również są wprowadzane ułatwienia, w tym wyłączenia podatku od nieruchomości i zniesienia ograniczeń dotyczących transakcji. Ponadto, wprowadza ona kontrole nieruchomości, unormowanie postępowania sądowego oraz usprawnienie postępowania dotyczącego zwrotu nieruchomości. Ustawa ułatwia również transakcje najmu nieruchomości.

Nowe przepisy dotyczące nieruchomości zostały wprowadzone w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania obu stron, zwiększenia efektywności postępowania sądowego oraz usprawnienia postępowań dotyczących nieruchomości. Będą one miały duży wpływ na rynek nieruchomości i przyniosą wielu korzyści dla właścicieli nieruchomości oraz nabywców.Chcesz poznać nowe zasady dotyczące nieruchomości? Sprawdź jakie ułatwienia wprowadza nowe prawo: https://nieruchomosciwprawie.pl/.