Co to jest współwłasność?

Jest to całkowity podział majątku. Bardzo często jest to wynik na przykład procedury dziedziczenia. Gdy dom po rodzicach dziedziczy trójka rodzeństwa, to zazwyczaj każde z nich dziedziczy pełną 1/3 część. Współwłasność jest również powszechna, gdy para zgadza się dzielić wspólną nieruchomość, na przykład z zastrzeżeniem, że w idealnej sytuacji posiadają jedną połowę nieruchomości.

Opcje postępowania w przypadku współwłasności

Co zrobić, gdy współwłasność nie jest już możliwa? Kiedy zwracam się do Państwa w sprawie sprzedaży udziału we współwłasności, zawsze zalecam najpierw uzgodnienie wspólnej sprzedaży ze wszystkimi współwłaścicielami, a następnie, jeśli pozostali współwłaściciele nie chcą sprzedać swojego udziału, złożenie im oferty kupna. Te dwie opcje są zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem. Drugi wiąże się z powikłaniami, utratą sprzedaży i innymi kosztami. Współwłasność nieruchomości sprzedaż firmie zajmującej się skupem takich mieszkań może być dobrym rozwiązaniem.

Jak mogę sprzedać współwłasność nieruchomości — sprzedaż?

Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż swojego udziału we współwłasności nieruchomości, możesz:

Negocjacje z pozostałymi współwłaścicielami o zapłatę wartości Twojego udziału we współwłasności. Albo uzgodnić z pozostałymi współwłaścicielami sprzedaż całej nieruchomości osobie trzeciej i podzielić kwotę według wartości swojego udziału we współwłasności.

Jeżeli inni współwłaściciele nieruchomości nie są zainteresowani porozumieniem i nie chcą wypłacić swojego udziału lub sprzedać całej nieruchomości za jednym zamachem, możliwe jest rozstrzygnięcie kwestii współwłasności na drodze sądowej, o ile sąd może rozstrzygnąć kwestię współwłasności w następujący sposób:

  1. Podział nieruchomości — jeśli jest to konstrukcyjnie możliwe, np. poprzez podział na domy, pod warunkiem że nieruchomość nie straci swojej funkcji lub jej wartość nie zostanie nadmiernie zmniejszona — w takim przypadku sąd przedstawi alternatywne rozwiązanie.
  2. Zbycie nieruchomości na rzecz jednego współwłaściciela — gdy wyznaczony współwłaściciel jest zobowiązany do rekompensaty dla pozostałych współwłaścicieli (jeśli jego sytuacja materialna na to pozwala).
  3. Sprzedaż nieruchomości — jeśli sąd zdecyduje się na zlicytowanie nieruchomości i podzielenie kwoty pomiędzy współwłaścicieli, jest to ostatnia opcja stosowana przez sąd. W tym przypadku jednak sprzedaż podlega postępowaniu egzekucyjnemu i jeden ze współwłaścicieli musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji.

Jak widać, współwłasność jest bardzo problematyczna i niestety często wskazuje drogę do negocjacji sprzedaży nieruchomości lub udziału. Często jest w stanie niepewnym, a proces zarezerwowany jest tylko dla najbardziej odpornych.